VDO ความสามารถของระบบควบคุม
และระบบแยกเน็ต-แยกเกมส์

 
 
     

     จากวีดีโอสาธิตด้านบน จะสังเกตุได้ว่าเราสามารถควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลของเครื่องที่เราต้องการได้ ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้รับ-ส่งข้อมูลใด ๆ ที่เรากำหนด

     นอกจากนั้น ระบบยังสามารถควบคุม หรือแบ่งแยกประเภทข้อมูล ไม่ให้ปะปนกัน ทำให้ข้อมูลการเล่นของคนเล่นเน็ต ไม่ไปรบกวนการเล่น ของคนที่เล่นเกมส์อยู่

     ช่วยลดอัตราการกระตุกของเกมได้อย่างมาก และยังเป็นการ จูงใจให้ลูกค้า มาเล่นที่ร้านของเราเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย